• نگارش 12٫5 – توصیفی – (97/08/27)

نگارش 12٫5 – توصیفی – (97/07/27) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد:

  • آخرین تغییرات در دریافت اطلاعات از سناد در سال ۹۷

نکته :

  • لطفا قبل از هر گونه اقدام، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.
  • بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید
  • بعد از مراحل فوق، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.