• نگارش ۱۱٫۱6 راهنمایی- 1397/08/20

نگارش۱۱٫۱۶ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ آماده دریافت می باشد..

نکته :

  • لطفا قبل از هر گونه اقدام، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.
  • بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید
  • بعد از مراحل فوق، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.