• نگارش ۲۲٫۷  دانا متوسطه (۹۷۰۷۱۱)

نگارش ۲۲٫۷  دانا متوسطه دوره دوم (۹۷۰۷۱۱) با تغییرات زیر   قابل دریافت می باشد.

  • رفع موارد گزارش شده
  • آخرین تغییرات در بروزرسانی محتوای دروس از منابع داخلی سیستم دانا
  • ورود نمرات پودمانی و کارنامه پودمانی برای دروس تغییر رشته اضافه شد.

نکته :

  • لطفا قبل از هر گونه اقدام، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.
  • بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید
  • بعد از مراحل فوق، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.