• نگارش ۱۴ پیش دانشگاهی (۹۷۰۷۰۳)

نگارش ۲۲٫۶ دانا متوسطه دوره دوم و نگارش ۱۴ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۷۰۷۰۳) با تغییرات زیر   قابل دریافت می باشد.

متوسطه:

  • رفع موارد گزارش شده
  • تکمیل دریافت مجوزهای تغییر رشته از سناد
  • امکان شروع دوره جدید

پیش دانشگاهی:

  • رفع موارد گزارش شده
  • امکان شروع دوره جدید

نکته :

  • لطفا قبل از هر گونه اقدام، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.
  • بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید
  • بعد از مراحل فوق، از سیستم یک پشتیبان از طریق هلپر تهیه کنید.