فرم اطلاعات مدیر و معاون اجرایی مدرسه

جهت اطلاع رسانی بهتر و سریع تر امور امتحانات ، شایسته است مشخصات تماس مدیر و معاون مدرسه وارد گردد.
در مواقع نیاز که نامه ای از طرف امتحانات در اتوماسیون ارسال میگردد و این نامه مهلت و زمان محدودی دارد، از طریق پیامک به مدیر و معاون جهت اطلاع و مشاهده اتوماسیون ارسال میگردد.

اطلاعات مدیر و معاون مدرسه

  • بخش مشخصات مدرسه

  • مشخصات مدیر

  • مهم: جهت دریافت پیامک
  • مشخصات معاون اجرایی

    اگر بجز مدیر، فردی مسئولیت انجام امور امتحانات مدرسه را دارد، نام و شماره تماس وی نیز جهت دریافت پیامک از طرف امتحانات وارد نمایید.
  • *مهم: جهت دریافت پیامک